Atruna

*Šajā atrunā teikts, ka nav garantijas par konkrētu rezultātu, un katram cilvēkam rezultāti var atšķirties! Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav jāinterpretē kā solījums vai garantija. Hakimian Global LLC LLC nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies vai ir saistīti ar produkta izmantošanu vai nepareizu lietošanu.